Projekcia

 

špecializácia na oceľové konštrukcie

 
 • architektonická štúdia 
 • vizualizácia 
 • dokumentácia pre územné rozhodnutie ( DÚR )
 • dokumentácia pre oznámenie drobných úprav ( ODS )
 • projekt pre stavebné povolenie ( DSP ) 
 • realizačný projekt  ( RP )
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia ( DSS )
 • výrobná dokumentácia ( VD )
 • energetický certifikát stavieb

 

projekcia pre jednoduché stavby:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
 • stavby na individuálnu rekreáciu,
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
 • oporné múry,
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.