Cenník

 
    Pri určovaní ceny sa postupuje pre každý prípad individuálne v závislosti od zložitosti a rozsahu. Vychádza sa z cenníka na výpočet ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností vo výstavbe vydaného SKSI, ako aj zo sadzobníka UNIKA. Uvedené ceny sú bez DPH.
 

Byty:

- Projekt pre ohlásenie drobných stavebných úprav, alebo stavby ( ODS ) od 150€,
- Projekt pre stavebné povolenie ( DSP ) 300€,
 
 

Rodinné domy:

Architektornická štúdia

    Architektonická štúdia, alebo inak povedané návrh Vášho domu, je tá časť projekčných prác, kde zisťujeme požiadavky klienta, zaoberáme sa hmotovým a dispozičným riešením objektu, pochopením lokality a analýzou možností pozemku investora. Na základe týchto podkladov potom navrhneme samotnú stavbu. Výsledkom architektonickej štúdie je elaborát vo formáte A3 ktorý obsahuje situáciu objektu na pozemku, pôdorysy všetkých podlaží, schématické rezy, všetky pohľady na dom, 2x 3D pohľady na dom z exteriéru a stručnú sprievodnú správu. 
Službu zabezpečujeme pomocou externých dodávateľov.
 
Cena za architektonickú štúdiu podľa veľkosti štandardného rodinného domu
užitková plocha domu v m2             0 - 120        cca 180        250 a viac   

cena za architektonickú štúdiu         599 €           725 €            849+ €         

    

Projekt na stavebné povolenie

    Projekt na stavebné povolenie ( DSP ) sa spracúva po ukončení štúdie, prípadne ak už má klient jasnú predstavu o svojom budúcom dome. Projekt na stavebné povolenie obsahuje situáciu objektu, sprievodnú správu, súhrnnú technickú správu, výkresy stavebnej časti (pôdorysy, pohľady, rezy), projekt statiky, projekt vodovodu, kanalizácie a plynoinštalácií, projekt vykurovania, projekt elektroinštalácií a bleskozvodu, projekt   požiarnej ochrany, výpočet energetickej hospodárnosti budovy (EHB) a projekty všetkých potrebných prípojok.
 
 
Cena za projekt na stavebné povolenie podľa veľkosti štandardného rodinného domu
    užitková plocha domu v m2         0 - 120        cca 180        250 a viac   

    cena za architektonickú štúdiu     2 249 €       2 875  €         3 490+ €    

 

Realizačný projekt

    Realizačný projekt  ( RP ) sa spracúva po ukončení štúdie, prípadne ak už má klient jasnú predstavu o svojom budúcom dome a má záujem o podrobnejší projekt ako je projekt na stavebné povolenie. Realizačný projekt obsahuje všetko čo je súčasťou projektu na stavebné povolenie, okrem toho navyše obsahuje podrobnejšie okótované výkresy, riešenie stavebných detailov, výkaz okien a dverí, výkaz klampiarskych a stolárskych prvkov, výkaz výmer a materiálov a rozpočet.
 
Cena za realizačný projekt podľa veľkosti štandardného rodinného domu
    užitková plocha domu v m2         0 - 120        cca 180         250 a viac   

    cena za architektonickú štúdiu     2849 €         3590 €           4345+ € 

    

Statika - Hodinové sadzby

 
       Pri určovaní hodinovej sadzby takisto zohľadňujeme zložitosť a rozsah prác 
a vychádzame aj z týchto základných sadzieb:
 
Práce na posudkoch:      40 €/hod
Obhliadky stavby:           30 €/hod
Autorský dozor:               30 €/hod
Konzultácie:                    30 €/hod
Cestovné náklady:          0,35 €/km
   
V prípade projektu statiky na prístavbu, nadstavbu, rekonštrukciu je zväčša potrebné okrem nových nosných konštrukcií posúdiť aj pôvodné priťažované a zmenené časti stavby a tak často aj v prípade menších rekonštrukcií či nadstavieb môže byť cena za projekt blízka cene ako za projekt novostavby celého objektu. 
 

Iné služby

    Stanovenie CP pre vypracovanie výrobnej dokumentácie najmä oceľových konštrukcií, posudky iných konštrukcií, stanovujeme vždy individuálne na základe rozsahu, dostupných podkladov, ako aj požiadaviek klienta.